Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowychKto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia "Info-Medic" Robert Szczepański z siedzibą w Koszalinie przy ul. Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP 669-205-05-59 REGON 639640822

Inspektor Ochrony Danych

Grupa Infomedic wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z IOD można skontaktować się:

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)

Na jakiej podstawie i w jakim celu Infomedic przetwarza moje dane?

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Infomedic przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c RODO.

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

Infomedic może przekazywać dane osobowe nastepującym kategoriom odbiorców:

 • pozostałym członkom Grupy Infomedic, tj. Infomedic.pl Sp. Z.o.o. oraz Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K.

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Grupa INFOMEDIC nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Czy Infomedic przetwarza dane osobowe w celach marketingowych?

Infomedic nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych

Czy Infomedic dokonuje profilowania?

Infomedic nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem ich danych osobowych.

Jak długo Infomedic będzie przechowywać moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

§ Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Infomedic potwierdzenia, czy Infomedic przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Infomedic może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych jakie są przetwarzane przez Infomedic.

§ Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Infomedic są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

§ Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Infomedic nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Infomedic przetwarzał te dane osobowe,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

§ Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu do swojego konta.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Infomedic ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

§ Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Infomedic. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Infomedic przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

§ Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)


Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia "Info-Medic" Robert Szczepański z siedzibą w Koszalinie przy ul. Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP 669-205-05-59 REGON 639640822

Inspektor Ochrony Danych

Grupa Infomedic wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z IOD można skontaktować się:

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)

Na jakiej podstawie i w jakim celu Infomedic przetwarza moje dane?

Infomedic przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu. Na tej podstawie prawnej Infomedic przetwarza dane osobowe w związku z prośbami o wystawieniu opinii danemu Specjaliście lub Placówce.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • świadczenie na rzecz Użytkownika/Specjalisty/Placówki usług opisanych w Regulaminie,
 • wystawienie opinii Specjaliście lub Placówce,
 • umożliwienie dokonania zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Specjalisty lub w wybranej Placówce,
 • zapewnienie użytkownikowi informacji na temat umówionej wizyty, w szczególności: potwierdzenie rezerwacji lub odwołania wizyty, przypomnienie o zbliżającym się terminie wizyty oraz prośby o wystawienie opinii Specjaliście lub Placówce za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innej formy telekomunikacyjnej,
 • realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Infomedic świadczenie usług.

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

W przypadku zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Specjalisty lub w Placówce, dane osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane temu Specjaliście lub Placówce, w której Specjalista świadczy swoje usługi. Przekazane w ten sposób dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Specjalisty, ale również dla osób zatrudnionych przez niego lub pracujących w Placówce takich jak pomoc medyczna, pielęgniarki, recepcjonistki.

Infomedic może również przekazywać dane osobowe nastepującym kategoriom odbiorców:

 • firmy księgowe i audytorskie,
 • kancelarie prawne,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Grupa INFOMEDIC,
 • firmy świadczące usługi wysyłki sms jak i wiadomości e-mail,
 • pozostałym członkom Grupy Infomedic, tj. Infomedic.pl Sp. Z.o.o. oraz Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K.

Infomedic przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność Serwisu

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Grupa INFOMEDIC nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe Użytkownika takie jak imię i nazwisko oraz dodana opinia o Specjaliście lub Placówce mogą być widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu. Te dane osobowe nie są przez Infomedic anonimizowane i są prezentowane na profilach Placówek oraz Specjalistów, na których użytkownik dodał opinię. Osoba odwiedzająca profil Specjalisty lub Placówki zobaczy imię oraz pierwszą literę nazwiska osoby wystawiającej opinię.

Czy Infomedic przetwarza dane osobowe użytkowników w celach marketingowych?

Tak, pod warunkiem, że użytkownik wyraźił na to zgodę.

Czy Infomedic dokonuje profilowania?

Infomedic nie dokonuje profilowania użytkowników z wykorzystaniem ich danych osobowych.

Jak długo Infomedic będzie przechowywać moje dane osobowe?

Infomedic będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

§ Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Infomedic potwierdzenia, czy Infomedic przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Infomedic może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych jakie są przetwarzane przez Infomedic.

§ Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Infomedic są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

§ Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Infomedic nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Infomedic przetwarzał te dane osobowe,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

§ Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu do swojego konta.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Infomedic ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

§ Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Infomedic. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Infomedic przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

§ Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W jaki sposób Infomedic zabezpiecza dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 1. regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 2. kontrolowanie dostępu do danych,
 3. metody kryptograficzne.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności serwisu Infomedic.pl?

Odnośniki do regulaminu oraz polityki prywatności dostępne są na portalu Infomedic.pl:
Regulamin: http://infomedic.pl/index.php/regulamin
Polityka: http://infomedic.pl/index.php/polityka


Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia "Info-Medic" Robert Szczepański z siedzibą w Koszalinie przy ul. Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP 669-205-05-59 REGON 639640822

Inspektor Ochrony Danych

Grupa Infomedic wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z IOD można skontaktować się:

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)

Na jakiej podstawie i w jakim celu Infomedic przetwarza moje dane?

Infomedic przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Artykułu 6, ust 1, lit a RODO, Artykułu 6, ust 1, lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz Art 6, ust 1, lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Państwa dane o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie Artykułu 9, ustęp 2, lit. A (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach). Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych, które osoba dzwoniąca podaje konsultantowi, m.in. imię, nazwisko, kod choroby, informacja o stanie zdrowia. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku kiedy będzie konieczne, lecz niezbędne do poprawnej i rzetelnej obsługi informacji telefonicznej.

Procesorami w realizacji infolinii, są również podmioty zależne, członkowie Grupy Infomedic, tj. Infomedic.pl Sp. z o.o. oraz Infomedic.pl Sp. z o.o. Sp. K.

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Grupa INFOMEDIC nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Czy Infomedic dokonuje profilowania?

Infomedic nie dokonuje profilowania użytkowników z wykorzystaniem ich danych osobowych.

Jak długo Infomedic będzie przechowywać moje dane osobowe?

W celach ewentualnych rozstrzygnięć procesowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

§ Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Infomedic potwierdzenia, czy Infomedic przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Infomedic może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych jakie są przetwarzane przez Infomedic.

§ Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Infomedic są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

§ Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Infomedic nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Infomedic przetwarzał te dane osobowe,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

§ Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu do swojego konta.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Infomedic ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

§ Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Infomedic. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Infomedic przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

§ Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)


Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Infomedic.pl Sp. Z.o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP 6692524649 REGON 361755871

Inspektor Ochrony Danych

Grupa Infomedic wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z IOD można skontaktować się:

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)

Na jakiej podstawie i w jakim celu Infomedic przetwarza moje dane?

Infomedic przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Artykułu 6, ust 1, lit a RODO, Artykułu 6, ust 1, lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz Art 6, ust 1, lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych, które osoba podaje w formularzu zamówienia, m.in. imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku kiedy będzie konieczne, lecz niezbędne do poprawnej obsługi zamówienia.

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

Infomedic może również przekazywać dane osobowe nastepującym kategoriom odbiorców:

 • firmy księgowe i audytorskie,
 • kancelarie prawne,
 • firmy świadczące usługi kurierskie oraz pocztowe,
 • firmy świadczące usługi szybkich płatności elektronicznych,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Grupa INFOMEDIC,
 • firmy świadczące usługi wysyłki sms jak i wiadomości e-mail,
 • pozostałym członkom Grupy Infomedic, tj. Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia "Info-Medic" oraz Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K.

Infomedic przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność Serwisu

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Grupa INFOMEDIC nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Czy Infomedic przetwarza dane osobowe w celach marketingowych?

Infomedic nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych, chyba że została wyrażona zgoda na newsletter.

Czy Infomedic dokonuje profilowania?

Infomedic nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem ich danych osobowych.

Jak długo Infomedic będzie przechowywać moje dane osobowe?

W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

§ Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Infomedic potwierdzenia, czy Infomedic przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Infomedic może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych jakie są przetwarzane przez Infomedic.

§ Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Infomedic są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

§ Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Infomedic nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Infomedic przetwarzał te dane osobowe,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

§ Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu do swojego konta.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Infomedic ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

§ Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Infomedic. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Infomedic przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

§ Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)


Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Infomedic.pl Sp. Z.o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP 6692524649 REGON 361755871

Inspektor Ochrony Danych

Grupa Infomedic wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z IOD można skontaktować się:

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)

Na jakiej podstawie i w jakim celu Infomedic przetwarza moje dane?

Infomedic przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Artykułu 6, ust 1, lit a RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych, które osoba podaje w formularzu zamówienia, m.in. imię, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnej obsługi newslettera.

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

Infomedic może również przekazywać dane osobowe nastepującym kategoriom odbiorców:

 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Grupa INFOMEDIC,
 • firmy świadczące usługi wysyłki sms jak i wiadomości e-mail,
 • pozostałym członkom Grupy Infomedic, tj. Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia "Info-Medic" oraz Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K.

Infomedic przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność Serwisu

Czy Infomedic przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Grupa INFOMEDIC nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Czy Infomedic przetwarza dane osobowe w celach marketingowych?

Infomedic przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.

Czy Infomedic dokonuje profilowania?

Infomedic nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem ich danych osobowych.

Jak długo Infomedic będzie przechowywać moje dane osobowe?

W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

§ Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Infomedic potwierdzenia, czy Infomedic przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Infomedic może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych jakie są przetwarzane przez Infomedic.

§ Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Infomedic są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

§ Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Infomedic nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Infomedic przetwarzał te dane osobowe,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

§ Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu do swojego konta.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Infomedic ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

§ Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO:

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Infomedic. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Infomedic przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

§ Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

 1. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@grupa-infomedic.pl lub iod@infomedic.pl
 2. pisemnie na adres: Grupa Infomedic, Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bartosz Kowalik”
 3. osobiście (po uprzednim umówieniu się) w siedzibie Grupy Infomedic (Koszalin, ul. Parkowa 6a). Umówienie wizyty z Inspektorem Ochrony Danych można dokonać telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 221 605 588 (kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00)